Política de protección de datos persoais

 

 1. Constitúe un principio fundamental de toda a actuación da Fundación Brandomil o respecto escrupuloso á privacidade de todas as persoas físicas que se relacionan ou se relacionaron coa fundación. A fundación é plenamente consciente de que todas as persoas son titulares dun dereito fundamental á protección dos seus datos persoais. En consecuencia, a fundación é consciente do seu correlativo deber de protexer dilixentemente tales datos.
 2. Fundación Brandomil, con NIF G70564265 e domicilio na estrada de Brandomil a Pudenza, Km 0,135, 15859 Brandomil, A Coruña, é a responsable do tratamento dos datos persoais facilitados voluntariamente por persoas físicas que se relacionen coa fundación.
 3. Os datos persoais recollidos serán tratados coas únicas finalidades seguintes:
  1. Darlle resposta, se é o caso, a calquera tipo de comunicacións recibidas das persoas físicas titulares de tales datos.
  2. Manter informadas as persoas físicas citadas no apartado anterior, das actividades da fundación e/ou calquera noticia relevante relativa ás actividades da fundación.
 4. Os datos recollidos pola fundación non serán cedidos a terceiros, salvo en caso de que sexa esixido por resolución administrativa ou xudicial.
 5. Dada a finalidade do tratamento dos datos descrita no apartado 3 anterior, os datos serán conservados por tempo indefinido, sen prexuízo do dereito do titular destes a poñer fin a tal tratamento en calquera momento.
 6. Os titulares dos datos persoais recollidos e tratados pola fundación poderán exercer, en calquera momento, os dereitos seguintes:
  1. Acceder ao coñecemento de que datos persoais son obxecto de tratamento pola fundación.
  2. Esixir a rectificación de tales datos.
  3. Esixir a limitación do tratamento, así como a retirada e supresión, totais ou parciais, de tales datos.
  4. Esixir, se é o caso, a portabilidade dos seus datos.
  5. Formular reclamacións ante as autoridades de control en caso de tratamento inadecuado dos seus datos persoais.
  6. Decidir por que medio desexan permanecer, se é o caso, informados das actividades e noticias a que se refire o apartado 3b.
 7. O establecido nos apartados anteriores interpretarase e integrarase, se éo caso, de acordo coas normas contidas no Regulamento UE 2016/679 e na lexislación complementaria ou substitutiva deste.