Vecindario de Brandomil a principios do séc. XVIII

O seguinte documento, datado no ano 1708, é a parte correspondente á parroquia de Brandomil do chamado Padrón Calle Hita dese ano. Localizouno no Arquivo Histórico Diocesano de Santiago (AHDS) a Fundación Brandomil, e foron eles quen fixeron tamén a primeira transcrición. A referencia no catálogo do arquivo é “Tributación. Padrón Calle-Hita da Provincia de Santiago, 1708. Mazo 2º A.M. 0918”.

O Padrón Calle Hita[1], realizado no ano 1708, constitúe unha fonte para o estudo da poboación e a riqueza da Galicia dos primeiros anos do séc. XVIII. Tiña unha finalidade fiscal: distribuír ou redistribuír o imposto para localizar ocultacións, defraudacións etc. Foi realizado en época de guerra (a de Sucesión de Carlos II) e o seu promotor foi o francés Jean Orry, inspector Xeral de Facenda ó servizo de Filipe V. Este proxecto de catastro fracasou, como fracasaría o do Marqués de la Ensenada de contra 1750, pois os datos recollidos son bastante imperfectos. As declaracións xuradas dos informantes (mordomos parroquiais e xuíces) amosan bastante ocultación.

Non obstante, ten datos interesantes que nos poden valer para saber o número de veciños e mesmo de habitantes dos diversos lugares de Brandomil, os seus nomes e apelidos, o número de fillos e fillas, se tiñan ocupacións distintas da labranza, se as terras eran propias ou arrendadas, o número de cabezas de gando etc.

 

Ortografía

Transcribimos o documento tal como está escrito, coa anárquica ortografía do castelán da época, que, malia que a Real Academia Española se fundaría en 1713 para «fijar las voces y vocablos de la lengua española en su mayor propiedad, elegancia y pureza», isto non se lograría minimamente ata ben entrado o séc. XIX. A isto hai que unir que os escribáns galegos introducían con frecuencia galeguismos (bueys pode ser un termo híbrido entre castelán e galego; e rienta un hipercastelanismo), dado que para eles o castelán era unha lingua estranxeira non moi ben aprendida.

Polo tanto, os -b– e os –v– (estes representados como –u-), -como xa se pronunciaban iguais, coma agora, pois eran e son bilabiais-, verémolos “bailar” sen orde nin concerto (biuda, trauajo); así coma os –i– e os –y-; os –g-, –j– e –x– seguidos de e e de i representaban un mesmo son, o da –j– castelá (muger, mujer e mesmo muxer); palabras con –h– cando non deberan tela (horden) e sen ela cando si o deberían (ermanos). Tamén tiña uso -coma en portugués e catalán- a letra chamada cedilla ou c cedillado (-ç-), hoxe substituída polo –z– (véxase en Paços, Corçón que, polo seseo da nosa zona, aínda se pronuncian hoxe así). Mantíñase -coma hoxe no portugués- o qu + a, o (qual, quanto) e formas antigas que conservaban o –h– etimolóxico do grupo th (thomo, Thomas).Aparecen o ‘erre dobre’ inicial (rrenta) e os acentos practicamente non existían.

Para unha mellor comprensión, optamos por separar as palabras unhas das outras, pois habitualmente aparecen xuntas (dellos, derienta) e outras artificialmente separadas (sete cientos, be cindario, Ro driguez).

 

Feligresia de Sn Pedro de Brandomill

En el lugar y feligresía de San Pedro de Brandomill a diez y seis días del mes / de nobiembre de mill sete cientos ocho años su Mrd [Merced] Juan Antonio de Soto y Carva-/llido theniente y justicia hordinaria en esta jurisdicción para dar cumplimiento a la real / horden antezedente y auto por su Merced y auto por su Mrd proueydo hiço venir y / parecer delante si a los vecinos desta feligresía que auajo eran nonbrados a todos los quales hiço sauer / dha [dicha] Real horden juntamente con dho auto para que cumplan su thenor y luego de todos ellos / y de cada uno dellos de por si thomo y rreciuio [recibió] juramento que lo hicieron por dios nuestro señor / y sobre una señal de cruz en su mano derecha deuajo del qual prometieron de decir verdad / y diponer [de poner (?)] y declarar lo que cada uno tiene y dándole entero y deuido cumplimiento cada uno / de por si dijo y declaro lo siguiente ———————————————-

 

Lugar de Brandomill

Paulos de Currais labrador declaro que labra un lugar del Marques de la Sierra porque paga / dos cargas de trigo[2] de rrenta en cada un año y que no tiene en el útil ninguno solo sí con los frutos / del y su trabajo se sustenta asi y a su mujer y una hija que tiene en casa soltera y que aunque / tiene un hijo este se ausento a algunos años del Reyno[3] y no se saue del que no tiene otro caudal de vienes ni familia.——————

Maria Martinez biuda de Domingo de Caamaño declaro que es pobre de solegnidad y que no tiene / vienes ni hacienda ninguna y que solo tiene una hija soltera de diez y ocho años. ———-

Julian de Figueroa declaro que es tullido y que es labrador y que pose por a riendo de Dn Andres / Pose vecino del coto de Bugallido un lugar por que paga de rrenta quince ferrados / de trigo cada año y que no tiene otra hacienda ni util y que con los frutos se sustenta y a su mugr y / a dos hijas solteras y que no tiene otra familia alguna. ————–

Maria Rodriguez biuda de Domingo de limideiro declara que es pobre de solegnidad y que no tiene / vienes ningunos y que tiene un hijo soltero de hedad de diez y ocho años y que no tiene otra / familia —————–

Domingo rrueiro (?) declaro que es labrador y que lleua un lugar de las monjas de Santa Clara por que / paga ocho ferrados y que no tiene util y que con su trabajo se sustenta a un hijo que tiene / casado en casa y a una hija soltera y que no tiene otros vienes ni familia. ———

Pedro Gonzales dice que es labrador que labra un lugar de Andres posse porque pagó doce fe- /  rrados de trigo y que no tiene útil ni otra hacienda que con su trabajo se sustenta y a su muger / y a una hija soltera y que no tiene otra familia y que el lugar es de a riendo. —–

Antonia Gonzales biuda de Fran[cis]co Alvarez declaro que es pobre de solegnidad y que no tiene / hacienda ni caudad alguno y que tiene dos hijas solteras y que no tiene otra familia. ——-

Paulos de Figueroa labrador dice que tiene un lugar de santa clara por que paga diez y seis / ferrados de trigo de rienta y que no tiene util ninguno ni otra hazienda y que con su trauajo se / sustenta y a su muger y un hijo de hedad de tres años y una hija de quince meses y que no tiene / otra familia alguna. ————————

Juan de Albela labrador dice que labra un lugar por ariendo de Don Diego de Oreyro cura / del beneficio de Olbeyroa por que paga catorce ferrados de trigo de rrenta en cada un año y que no tiene / otro útil que con su trauajo se sustenta y a su muger y dos niñas una de hedad de tres / años y otra de siete y que no tiene otra familia ni hazienda. ————–

Juan de Vila dice que es pobre y que no tiene lugar ni hacienda mas de una caualleria y que con / los alquileres della se sustenta y a su muger y que no tiene otra familia. —————

Alverto Carualla labrador dice que labra un lugar de Dn Andres de leyes[1] por / que paga quince ferrados de trigo y que no tiene util ninguno ni otra hacienda y que con los frutos / del se sustenta y a su muger y que no tiene hijo ni hija ni criado ni otra familia. ———-

Juan nunez labrador declaro que labra un lugar de Andres posse por quepaga diez ferra- / dos de trigo de rrenta que no tiene otro útil ni hazienda que con el y su trauajo se sustenta y a / su muger y a un hijo de hedad de seis años y que no tiene otra familia ni vienes sino los bueys que con labra. ——————-

Juan Vasquez labrador dice que labra un lugar porque paga quince ferrados de trigo y que no tiene / util de que se sustenta asi su muger y a dos hijas y un hijo de doce años y que tiene / los bueys con que labra y que los hijos son solteros y que el lugar es de ariendo de Maria pose / biuda vecina de la Villa de Muros. ——————-

 

Lugar de Podenza

Fran[cis]co de Castelo labrador dice que labra un lugar de foro de santa clara paga por el veinte / y dos ferrados de trigo y no tiene otra hacienda mas que los bueys con que labra y se sustenta asi y / a una hija y a una hermana y un sobrino guerfano y que no tiene otra familia. ———–

Juan do anido labrador labra un lugar de Alverto Lopez de Cantorna por a riendo por que / paga tres cargas y media de trigo no tiene util y se sustenta asi y a un hijo que tiene casado / en casa y que no tiene otra hacienda mas que los buey con que labra y que no tiene otra familia. ————

Juan da Carualla de Padreiro labrador dice que es biudo que labra un lugar del Convento de santa / clara porque paga a treinta ferrados de trigo que no tiene otro útil ni hacienda mas que los bueys / con que labra y que se sustenta asi y a un hijo que tiene con su muger en su compañia que le ayuda / a trauajar y que no tiene otra familia. ————————

Aluerto Martinez labrador dice que labra un lugar por de foro de santa clara porque paga diez ferra- / dos de trigo que no tiene otra hacienda mas que los bueys con que labra y que se sustenta asi su mujer / y un hijo y una hija de tierna hedad. ——————–

Domingo de Antelo labrador dice que labra un lugar de foro del hospital Real[2] porque paga veinte / ferrados que no tiene otra hacienda mas que los bueys con que labra y que con los frutos se sustenta asi / su mujer y a dos hijas y un hijo solteros y que no tiene otra familia.————–

Alverto Carualla labrador dice que labra un lugar de la fabrica del desta fra [feligresía] de Dn / Antonio xxx (decores?/doçores?) / por que paga veinte ferrados de trigo y que no tiene otra hacienda mas que los bueys con que/ labra y que se sustenta asi su muger y a dos hijos barones solteros y a quatro hijas tan- / bien solteras. ——————–

Domingo de Corçon (?) labrador dice que labra un lugar de santa clara y sus ermanos porque paga / quatro ferrados y tendrá de util una carga de trigo y que no tiene otra hacienda mas / que los bueys con que labra y que se sustenta asi y a tres hijos y una hija solteros y que no tiene mas familia. ————————-

Alverto Lopez labrador dice que labra un lugar de Pedro de Oreiro por a riendo paga /por el nueve ferrados de trigo no tiene otra hacienda mas de los bueys con que labra y se sustenta asi / su muger y un hijo y a una hija solteros y que no tiene otra cosa. —————

 

Lugar de Quintans

Domingo do anido labrador dice que labra un lugar de Diego de Oreiro y de la capilla de San Cos- / med porque paga diez y ocho ferrados de trigo de rrenta en cada un año y que no tiene otra hacienda / ninguna mas que los bueys con que labra y que se sustenta asi y a dos hijos y a una hija todos / solteros y que tiene otro hijo ausente del Rey[n]o y que no tiene otra cosa ni familia. ————-

Juan Manceuo dice que labra un lugar de la fabrica desta fra. y de otras porque paga dos cargas de / trigo cada año que no tiene otros vienes mas de los bueys con que labra y que se sustenta asi su / muger y ados hijos y una niña todos solteros y que no tiene otra cosa. ——-

 

Lugar de Limideiro

Andres lopez labrador dice que labra un lugar por a riendo de Domingo Gil porque / paga diez ferrados de trigo que no tiene otra hacienda mas que los bueys con que labra y que / se sustenta de su trauajo y a su muger y una hija que tiene casada en casa y que no tiene otra cosa. ———–

Gregorio Carualla dice que labra un lugar de Domingo Gil porque paga diez ferrados que / no tiene otros vienes mas que los bueys con que labra y que con su trabajo se sustenta y a / su muger y que no tiene otra familia y que el lugar es de arriendo. ————

Juan da Carualla labrador dice que labra un lugar de santa clara y de Don Antonio / Xxx [decives?]por que paga ocho ferrados de trigo y que no tiene otra hacienda mas que los/ bueys con que labra y que con su travajo se sustenta y a su muger y dos hijas solteras / y que no tiene otra cosa. ———————-

Venito fernandez labrador dice que labra un lugar de santa clara y de Don Antonio xxx [de cores?] / porque paga ocho ferrados de trigo y que no tiene otra hacienda mas que los bueys con que labra / y de su trabajo se sustenta y a su muger y aun hijo que tiene casado en casa y que no tiene otra cosa / alguna. —————————–

SanYago Carualla labrador dice que labra un lugar de Domingo de oreyro por a ryendo / porque paga trece ferrados de trigo de rrenta cada año y que no tiene otros vienes mas / que los bueyes con que labra y que su travajo se sustenta y a tres hijos y una hija /m solteros que tiene consigo. —————————–

Juan Soneyra labrador dice que lleva un lugar de Ventura de Paços por arriendo porque / le paga ocho ferrados de trigo que no tiene otra hacienda mas que los bueys con que labra / que con su trauajo se sustenta y a su muger y a una hija tullida y que no / tiene otra cosa ni familia. ——————————–

Domingo Trillo labrador dice que labra un lugar de sus ermanos en que el tiene parte y que / les paga doce ferrados de trigo y que a el por su legitima le corresponde tres y que no tiene otra hacienda / mas que los bueys con que labra que con su trabajo se sustenta y a su muger y a dos hijos y / una hija solteros y que no tiene otra cosa ni familia. ——————-

Domingo de limideiro labrador labra un lugar de Don Antonio xxx [de cores?] para arriendo paga / trece ferrados de trigo que no tiene otra hacienda mas que los bueys con que labra y que con su trabajo / se sustenta y a un niño y una niña solteros y a su muger que no tiene otra cosa ni familia. ——————————

Antonio dos Santos labrador dice que labra un lugar de Gomez de espasandin porque paga doce ferra- / dos de trigo y que no tiene otros vienes mas de los bueys con que labra y que con su trabajo se susten- / ta y a su muger y a dos hijas solteras la una tullida y que no tiene otra cosa ni familia. —————————————

Silvestre amigo labrador dice que labra un lugar por a riendo de la capilla de San Cosmed por / que paga treynta ferrados de trigo y que no tiene otros vienes mas que los bueys con que labra / y que con su trabajo se sustenta y a su muger y a dos hijos y una hija solteros y que no tiene otra cosa / alguna ni familia. —————————–

 

Lugar da Lagoa

Geronimo Doanido labrador dice que labra un lugar de Matheo de oreiro y otros / que paga veinte ferrados de trigo de rrenta y que no tiene otros vienes mas que los bueys con que / labra y que con su trabajo se sustenta y a su muger y a dos hijas y un hijo solteros y que no tiene / otra cosa ni familia. ———————————

Antonio de espasandin labrador dice que labra un lugar de erminigildo del Corral (¿) de Diego de / oreiro porque paga veinte ferrados de trigo y que no tiene otra cosa mas que los bueys con que trabaja / y que con su trauaxo se sustenta y a su muger y un hijo que tiene casado en casa y que no tiene otra cosa / ni familia. —————————————-

 

Lugar de Padreiro

Miguel lopez labrador dice que labra un lugar de santa clara que paga diez y ocho ferrados de trigo / que no tiene otros vienes mas de los bueys con que labra y que tiene su muger y no tiene familia / ninguna. —————————–

Juan sueyro labrador que labra un lugar de Juan de Dios por arriendo paga diez y seis ferrados de trigo / y que no tiene otros vienes si no los bueys con que labra ni otra familia mas que su muger y un hijo soltero y que no tiene otras cosa ni familia. —————

Domingo dalaje labrador dice que labra un lugar de Domingo de oreiro porque paga diez ferrados / de trigo y que no tiene otra hacienda mas que los bueys con que labra y que con su trabajo / se sustenta y a su muger y un hijo baron soltero de tierna hedad como es la trece meses y que / no tiene otra cosa ni familia. ————————-

Marcos dalaje (?) labrador dice que labra un lugar de Diego de oreiro porque paga diez y seis ferrados / de trigo que no tiene otra hacienda mas que los bueys con que labra y que no tiene mas que su muger / y que no tiene hijos ni otra familia. ———————————

Domingo de Corçon labrador dice que labra un lugar por arriendo de Juan de Dios que paga / nueve ferrados de trigo y que no tiene otros vienes mas que los bueyes con que labra y que con / su trabajo se sustenta a su muger y a dos hijas solteras y que no tiene mas familia.————

Ines de oreiro biuda de Juan de Illanes labradora dice que labra un lugar de Diego de oreiro / por que paga diez ferrados de trigo que no tiene otros vienes mas que los bueys con que labra y que tiene / un hijo enfermo de gota coral (?) y una hija solteros y que no tiene otra cosa alguna ni familia. ——————————

Miguel Ro driguez labrador dice que pose[e] (?) un lugar de Juan de Dios y Bentura Rodriguez por / arriendo por que paga diez y siete ferrados de trigo que no tiene otros vienes mas que los bueys con que / labra y tiene su muger y una hija soltera y no otra cosa ni familia. —————

Matheo da laje labrador dice que tiene un lugar de Maria Posse de Muros y de otros por / que paga treinta y dos ferrados de trigo y que no tiene otros vienes mas que los bueys con / que labra y que no tiene muger y que solo tiene un hijo soltero y ni otra familia. —–

Miguel de Casais labrador dice que labra un lugar de Alverto sanbade porque paga diez ferrados / de trigo que no tiene otra hacienda mas que los bueys con que labra y que tiene muger y que no tiene hijos / casados ni otra familia alguna. ——————————-

Alverto de Illanes labrador dice que labra un lugar de Alverto sanbade por que pago diez / ferrados de trigo y que no tiene otros vienes mas que los bueys con que labra y que tiene quatro hijos / dos ausentes y dos presentes y a su muger y que no tiene otros vienes algunos ni familia. –

Alverto Carualla labrador dice que labra un lugar de arriendo de Pedro pe??? [peruzas??] porque paga / doce ferrados de trigo y que no tiene otros vienes mas que los bueys con que labra y que tiene muger y / un hijo y una hija de tierna hedad y que no tiene mas familia. —————

Domingo Vasquez labrador dice que labra un lugar de arriendo de Pedro Pe???? [peruzas??] por que / paga ocho ferrados de trigo y que tiene a su muger y a una hija de nueve meses y que no tiene otra cosa. ———————

Christoval de oreiro labrador dice que labra un lugar de los herederos de Domingo da Viqueira / por que paga veinte ferrados de trigo y que no tiene otra cosa mas que los bueys con que labra y que / tiene a su muger y a una hija de dos meses y que no tiene otra cosa alguna ni familia. —–

Francisco da laje dice que labra un lugar de arriendo de Alverto da laje porque paga siete / ferrados de trigo y que no tiene otros vienes mas que los bueys con que labra y que tiene su muger / y una hija de terna hedad y que no tiene otros vienes ni familia. ————

Pedro de Illanes labrador dice que labra un lugar de la fabrica de la yglesia y de Juan de Dios porque / paga dos cargas de trigo y que no tiene otros vienes mas que los bueys con que labra y que tiene un hijo / casado en casa y dos hijas solteras y que no tiene otra cosa ni familia. ——-

Domingo de Limideiro labrador dice que labra un lugar del Real hospital de santiago y de otros por que paga / quince ferrados y medio de trigo y que no tiene otros vienes mas que los bueys con que labra y que tiene a / su muger y a un hijo y a dos hijas todos solteros y no otra cosa ni familia.-

Domingo blanco labrador dice que labra un lugar de Alverto Sanbade por que paga diez ferrados / de trigo que no tiene otros vienes ningunos mas que los bueys con que labra y que tiene a su muger y un hijo y una hija / de tierna hedad y no otra cosa ni familia.————–

Todos los quales según y de la manera que ban expresados ansi lo dijeron y declararon / y que todos son labradores y que no tienen otros oficios mas de los que cada uno se nonbra y / los lugares que poseen son todos de arriendo menos los que se mencionan de foro y que no tienen / otros siguientes ni familia ni menos (?) en esta fra. ay otros vecinos y personas ni personas que gocen suel-/ dos (?) ni otros qns (quienes?)  tengan los tratos.     Yxxxx (¿) Que dha. R[ea]l horden necesaria (?) y que / es la uerdad en que se afirmaron y rrate ficaron (?) y visto por su Mrd [Merced] Vbo [visto bueno?] por aca-/uado el be cindario desta fra. y protesta (?) pasar a las demás y lo firmo de que ago (?) fee / Juan Antonio de soto y Caruallido = Antemi Pedro Varela de Castro ——–

 

COMENTARIO

1. Toponimia.- Os seis lugares que se citan seguen existindo na actualidade: Brandomil, Pudenza, Quintáns, Limideiro, A Lagoa e Padreiro. Tan só faltan Acalabanda -unha única casa situada na outra banda do río Xallas; quizais daquela non existía, pero si en 1847 (Diccionario de P. Madoz)- e Vilarcovo -que desapareceu baixo as augas do encoro da Fervenza nos anos 60 do século pasado-

O primeiro dos lugares escribiuse rematado nun dobre ele (ll) ó final (Brandomill); quizais fose, simplemente, produto da ortografía anárquica da época. O que si é un dato a ter en conta é que o segundo dos lugares aparece grafado Podenza, feito que reforza a teoría da súa etimoloxía apuntada polo filólogo Paulo Martínez Lema[3], que afirmaba na súa tese de 2010 que seguramente procedería do latín *(VILLA) POTENTIA, derivado do cognome latino POTENTIUS, e este da palabra latina común POTENTIA ‘forza, poder, autoridade’. Podenza sería un estadio intermedio entre o orixinario Potentia e o actual Pudenza.

2. Poboación e propiedade da terra.– Os veciños vivos que aquí se consignan eran 52 (48 homes e 4 mulleres, estas viúvas)[4], distribuídos nos lugares que se especifican neste cadro, empezando polos máis poboados:

 

Contabilizamos un total de 194 hab. (4 deles ausentes) nos seis lugares. Non están todos rexistrados, pois, entre outros, non aparece o párroco da freguesía nin os seus familiares e/ou criados e criadas. Se dividimos o total de habitantes entre as 52 casas habitadas dá unha media de cada 3,73 persoas por casa. Hai unha única morada con 8 persoas baixo un mesmo teito (en Podenza); outra de 6, en Padreiro (aínda que 2 estaban ausentes); 11 casas de 5; 17 de 4; 13 de 3; 9 de 2, e non consta ninguna cun único morador.

Todos estes veciños eran labregos sen terras de seu, que cultivaban en arrendo ou en foro a señores laicos ou eclesiásticos: das monxas de Santa Clara de Santiago dependían varios lugares, polo menos seis; tamén do Hospital Real de Santiago (dous); un do marqués de la Sierra; outros de fidalgos (sinalados cun “Don” por diante do seu nome) ou outro tipo de posesores; entre os propietarios das terras tamén aparece un cura (D. Diego de Oreiro, de Olveiroa) e unha capela dedicada a San Cosmed (quizais de San Cosme de Antes).

A maior parte dos labregos pagaban unha renda anual de entre 10 e 15 ferrados de trigo, aínda que tamén había quen pagaba de 20 a 30 (e outros menos de 10). Como propiedades, os labregos declaran, na inmensa maioría, que só teñen os bois cos que labran -non falan de vacas-, cos que (a duras penas) sosteñen as súas familias. Queda claro que tampoco eran súas as pobres casas que habitaban, senón dos arrendadores.

3. Onomástica.- Os nomes propios máis repetidos -dos cabos de casa, neste caso, pois non se indican os dos demais habitantes da casa- eran os de Domingo (14 veciños, 2 deles xa defuntos) e Juan (10 veciños), seguidos por Alberto (6). Isto coincide plenamente cos estudos onomásticos da época en Galicia: no estudo que fixemos dos bautizados de Berdoias (Vimianzo)[3] -parroquia situada a uns 15 km ó oeste de Brandomil- os dous primeiros postos dos séculos XVII e XVIII tamén os ocupaban Juan e Domingo, a considerable distancia dos demais nomes masculinos.

Véxase o cadro dos nomes masculinos correspondente a Brandomil en 1708, no que brillan pola súa ausencia nomes coma Xosé ou Manuel[4], que serán os máis comúns na Galicia dos séculos XIX e XX:

 

As escasas mulleres, catro en total, eran todas viúvas: María (2), Antonia e Inés.

 

Os apelidos patronímicos (os formados, co sufixo –ez, a partir do nome propio do pai: López < fillo de Lopo; Rodríguez < fillo de Rodrigo; Núnez < fillo de Nuno etc.) coinciden co común dos apelidos galegos da época. Tamén coincide co único estudo realizado dunha parroquia da zona: Berdoias[5].

No tocante ós apelidos toponímicos (os que proceden en orixe dun nome de lugar) xa hai certas diferenzas cos de Berdoias, sobre todo pola total ausencia de Lema e Leis, que eran os primeiros na parroquia vimiancesa. En Brandomil o máis repetido era Carballa (grafado Carvalla), sempre precedido pola contracción galega ‘da’, con sete ocorrencias. Tamén é apreciable a presenza da toponimia local, presente en Limideiro (de), con 4 ocorrencias. O apelido Laxe -grafado (da) Laje– non é nada frecuente na zona.

Currais ten a súa orixe na aldea dos Currais (Brandoñas) e Corzón (grafado Corçón) na parroquia de San Cristovo de Corzón (Mazaricos). Ignoramos a situación dos lugares que deron orixe ós apelidos Illanes e Oreiro -este aínda hoxe moi habitual por Brandomil, Brandoñas e Baíñas-; Espasandín (de) é case un apelido exclusivo do concello de Zas.

De entre os apelidos de orixe incerta ou escura, digamos que Blanco procede en orixe dun primeiro antecesor de pel moi branca (en contraste cos apelidados Mouro ou Mouriño). Amigo pode ser unha referencia de carácter afectivo, e Mancebo (grafado Manceuo) fai referencia ó oficio. Dos Santos adoita ser un dos apelidos que se lles imponían a nenos orfos, depositados en hospicios ou clandestinamente á porta de persoas ricas.

Fóra da veciñanza parroquial aparecen otros apelidos coma Cantorna (de), Corral (del), Dios (de), Gil, Gómez, Leyes (pseudocastelanización de Leis), Paços, Pose / Posse, Sambade ou Viqueira.

 


[1] Calle hita é unha antiga locución adverbial do idioma castelán -hoxe en desuso- que significaba “calle por calle” ou “casa por casa”, o que nos dá idea de como se fixo ou se quixo facer este padrón, o primeiro do séc. XVIII, por orde do Capitán Xeral do Reino de Galicia. O da antiga provincia de Santiago -da que formaba parte Brandomil- consta de cinco mazos.

[2] Unha carga de trigo eran uns 12 ferrados, e un ferrado andaba polos 20 litros.

[3] Refírese ó Reino de Galicia, que daquela aínda tiña oficialmente esta denominación (ata 1833).

[4] Leis, apelido pseudocastelanizado polo escribán.

[5] Hospital Real de Santiago, actual Hotel dos Reis Católicos.

[6] P. MARTÍNEZ LEMA (2010): A toponimia das comarcas de Bergantiños, Soneira e Xallas na documentación do Tombo de Toxos Outos (séculos XII-XIV); USC, Santiago.

[7] Como logo pasará co Catastro de Ensenada de 1753, só se contabilizan con nomes e apelidos os cabos de casa, todos homes; as mulleres só constan cando son viúvas ou solteiras).

[8] X. Mª LEMA SUÁREZ (2006): Onomástica histórica dunha parroquia galega: Berdoias (1607-2000). I. Os nomes masculinos Asociación Galega de Onomástica (AGOn)/ Instituto da Lingua Galega (USC), pp. 78-79.

[9] San Xosé aínda non era un santo valorado, pola súa condición de “pai putativo” (e non efectivo) de Xesús. Manuel, por ser un dos nomes de Cristo, había certo reparo para impoñerllo ós bautizados: entrou a mediados do XVIII introducido polo clero (pola mesma razón, Jesús non entraría ata o último terzo do XIX).

[10] Pódese consultar o meu traballo “Os primeiros apelidos dunha parroquia galega: Berdoias (séc. XVII)”, en Antroponimia e lexicografía (edición de A. I. BOULLON AGRELO); Consello da Cultura Galega, Santiago, 2018 (pp. 237-294).

 

Share your thoughts